XXXI (31) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na XXXI (31) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 23 grudnia 2020 roku o godz. 12.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX (30) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 – 2037 oraz Budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2021 z uwzględnieniem autopoprawki :
  1. opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021– 2037 i projekcie budżetu powiatu na rok 2021 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021– 2037, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok i projektu budżetu powiatu na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037,
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku,
  6. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023,
  7. uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
  8. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statku lub innych obiektów pływających na 2021 rok,
  9. przebiegu międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica przez Olecko,
  10. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2021 rok,
  11. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2021,
  12. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2021,
  13. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi.
  14. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Wolne wnioski.
 15. Głos wolny.
 16. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., 920 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska