XXXI (31) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XXXI (31) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 26 stycznia 2021 roku o godz. 14.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX (30) posiedzenia Komisji.
 4. Informacja dotycząca funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Sp. z o.o. w Gołdapi w 2020 roku  – referuje Prezes Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Sp. z o.o. w Gołdapi.
 5. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi w 2020 roku – referuje Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w roku  2020 – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu.
 7. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2020 – referuje Przewodniczący/a Komisji Stałych Rady Powiatu.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2020 – referuje Sekretarz Powiatu.
 9. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2020 r. – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026. – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Wnioski Komisji.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski