XXX (30) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na XXX (30) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 12.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII (28), XXIX (29) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2020 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego.
 8. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2020 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2021,
  2. ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  3. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 r.,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2020.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Głos wolny.
 18. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., 920 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska