XXX (30) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

Zapraszamy na XXX (30) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 22 grudnia 2020 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIX (29) posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii Komisji Stałej Rady Powiatu o Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 – 2037 z uwzględnienie autopoprawki – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Wypracowanie opinii Komisji Stałej Rady Powiatu o budżecie powiatu na rok 2021 z uwzględnienie autopoprawki – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  6. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  7. uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  8. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statku lub innych obiektów pływających na 2021 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  9. przebiegu międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica przez Olecko – referuje Starosta Gołdapski.
  10. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2021 rok- referuje Przewodniczący Rady Powiatu,
  11. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2021 – referuje Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu
  12. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2021 – referuje Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Wnioski Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Komisji
 Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski