XXX (30) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXX (30) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 30 października 2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenie zmian w Umowie nr PS/11/2007 o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części nieobjętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartej w dniu 29 marca 2007 r. – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2020 r. – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawianie części nieruchomości położonej w Gołdapi stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 roku. – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 6. Przedstawienie wstępnych danych do projektu budżetu na 2020 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Rozparzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie samochodu osobowego marki Fiat Panda dla GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi.– referuje Sekretarz Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska