XXVIII (28) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na XXVIII (28) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi,
która odbędzie się w dniu 29 października  2020 roku o godz. 12.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII (27) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2020 roku w Powiecie Gołdapskim.
 8. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2019/2020,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2020,
  5. rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych.
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Zapytania Radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 17. Sprawy różne.
 18. Wolne wnioski.
 19. Głos wolny.
 20. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gołdapi

Anna Falińska