XXVIII (28) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społeczne

Zapraszamy na XXVIII (28) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 28 października 2020 roku o godz. 12.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVII (27) posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2020 w Powiecie Gołdapskim – referują:
  • Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 – referują:
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 referują:
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2019/2020 referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu,
  5. rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu – referuje Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Wolne wnioski.
 3. Wnioski Komisji
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,  Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski