XXVII (27) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXVII (27) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 11 września 2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXV (25), XXVI (26) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2019 w Powiecie Gołdapskim – referują: Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 – referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej położnej w gminie Gołdap, działka nr 892/5 o pow. 0,0006 ha oraz nr 892/4 o pow.0,0018 ha, obręb 2 miasta Gołdap płożonej przy ul. Wąskiej – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i  Nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. zamiany nieruchomości Powiatu Gołdapskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Gołdap – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dubeninki – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. podwyższenia kapitału zakładowego GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółki – referuje Prezes GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi.
 8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia ,, Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2020.– referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1883N- na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki”- referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski
 Marzanna Marianna
Wardziejewska