XXVI (26) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXVI (26) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 1530
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
    2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdapski, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora referuje Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2020.– referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska