XXV (25) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXV (25) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 sierpnia 2019 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV (24) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formy przeciwdziałaniu bezrobociu w I półroczu 2019 roku referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji– referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  2. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego w zakresie związanym z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu pt. LEPSZY START, numer RPWM.02.04.01-IZ.00-28-054/19. Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki. Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe- referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  3. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 6. zmian budżetu powiatu w roku 2019 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.    

 

 

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek

Wicestarosta