XXIX (29) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

Zapraszam na XXIX (29) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII (28) posiedzenia Komisji.
 4. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2020 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 5. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2020 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

– Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi, 

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

 – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2021 – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 r. – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu.
 1. Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2021 wraz z wypracowaniem opinii Komisji.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Wnioski Komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., 920 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

/-/ Marek Kuskowski