XXIV (24) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXIV (24) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 31 lipca 2019 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXI (21), XXII (22), XXIII (23)  posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia informacji z wykonania  planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2019 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi,
  2. przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi– referuje Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  3. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
  4. wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o przebiegu dr. gm. nr 137041N – Bronisze – dr. pow. nr 1792N do kategorii dróg gminnychreferuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  5. powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatu – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  6. nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Juchnajcie, gmina Gołdap i w obrębie Białe Jeziorki, gmina Dubeninki przeznaczonych pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  7. wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1464/2 o powierzchni 0,1697 ha, położonej w Gołdapi, przy 11-go Listopada – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  8. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2019 roku – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019 – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska