XXIII (23) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXIII (23) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 3 lipca 2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020.”- referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska