XXII (22) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXII (22) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 25 lutego 2016 roku o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI (21) Sesji .
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2015.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2015.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2015.
 10. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2015-31.12.2015 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
 11. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2015.
 12. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2015.
 13. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2015 oraz zamierzenia na rok 2016.
 14. Sprowadzanie z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2015”.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie ofert turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
  2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2016.,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016 – 2028,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2016.
 2. Interpelacje Radnych.
 3. Zapytania Radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 5. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 7. Sprawy różne.
 8. Wolne wnioski.
 9. Głos wolny.
 10. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel