XXII (22) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XXII (22) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
Księdza Popiełuszki 2, (sala gimnastyczna)
w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godz. 16.15

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI (21) posiedzenia Komisji.
 4. Informacja Starosty gołdapskiego o podjętych działaniach w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawiursa COVID-19 i ochrony mieszkańców powiatu.
 5. Informacja Starosty gołdapskiego o sytuacji w spółce GOLDMEDICA Sp. z o.o. i działalności oddziałów szpitalnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2019-31.12.2019 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2019 rok w porównaniu do roku 2018.
 8. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2019.
 10. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2019.
 11. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2019.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2019.
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2019.
 14. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Gołdapskiego.
 15. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 16. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
  2. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Kętrzyńskiemu,
  3. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku,
  4. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2020.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Wolne wnioski.
 19. Wnioski Komisji.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach   organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Marek Kuskowski