XXI (21) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXI (21) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XVIII (18), XIX (19), XX (20)  posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w planie wydatków  majątkowych  Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na realizację inwestycji pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi” referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.  
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w planie wydatków  majątkowych  Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na regulację stanu prawnego gruntów  w miejscowości Zatyki – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi. 
 5. Rozpatrzenie wniosku GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi w sprawie wykreślenia z ewidencji wyłączonych z użytkowania dwóch środków trwałych z grupy: „Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej” – referuje Prezes GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych – referuje Wicestarosta Gołdapski.
  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gołdapskiego od dnia 1 września 2019 roku – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  3. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  4. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
   w Gołdapi w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  5. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
   w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  6. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku
   referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  8. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu.
  9. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.