XX (20) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XX (20) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 1400 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX (19) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2019.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku
 9. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2019.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2019.
 11. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2019”.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gołdapi i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  2. przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  3. powierzenia przez Powiat Gołdapski realizacji zadania publicznego  w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok.
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Zapytania Radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 18. Sprawy różne.
 19. Wolne wnioski.
 20. Głos wolny.
 21. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdap

 Anna Falińska