XX (20) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XX (20) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 sierpnia 2015 roku o godz. 7:30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

1.    Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z XIX (19) posiedzenia Zarządu Powiatu.

3.  Przyjęcia informacji z wykonania preliminarza kosztów za I półrocze 2015 roku złożonego przez Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym – referuje Dyrektor Domu Świętej Faustyny „ Nie lękajcie się”.

4.    Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formy przeciwdziałaniu bezrobociu w I półroczu 2015 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

5.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gołdapskim na lata  2015-2021 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2015 roku
– referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi;

c) powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji;

d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur” –referuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015-2025 – referuje Skarbnik Powiatu;

f) zmian budżetu powiatu w roku 2015 – referuje Skarbnik Powiatu.

6.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

a) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2015 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu,

b) wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg położonych na terenie Gminy Gołdap kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania publicznego – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.

7.    Sprawy bieżące.

8.    Wolne wnioski.

9.    Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Wz.  Grażyna Barbara Senda

Wicestarosta