XX (20) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XX (20) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 16.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX (19) posiedzenia Komisji.
 4. Informacja dotycząca funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
 5. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z. o.o. w Gołdapi – referuje Prezes GoldMedica Sp. z. o.o. w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w roku  2019 – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu.
 7. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2019 – referuje Przewodniczący/a Komisji Stałych Rady Powiatu.
 8. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2019 – referuj Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2019 – referuje Sekretarz Powiatu.
 10. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2019 r. – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
 11. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu,
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Wnioski Komisji.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Marek Kuskowski