XVII (17) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

Zapraszamy na XVII (17) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 25 listopada 2019 roku o godz. 16.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XVI (16) posiedzenia Komisji.
 4. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2019 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 5. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2019 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

– Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi, 

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2020 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  3. ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  4. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 r. – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  5. przyjęcia ,,Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2020.– referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu,
  7. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
 2. Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2020 wraz z wypracowaniem opinii Komisji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Wnioski Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., 511 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski