XVI (16) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XVI (16) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 16.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Powiatu w Gołdapi Pana Piotra Wasilewskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XV (15) Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 8. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2019 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego.
 9. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2019 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku,
  2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2020 rok,
  3. ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
  4. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 r.,
  5. przyjęcia ,,Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2020,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034,
  7. zmian budżetu powiatu w roku 2019.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., 511 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

  

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

 Anna Falińska