XLVII (67) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad XLVII (67) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 16 grudnia 2020 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXI (61), LXIII (63), LXIV (64), LXV (65), LXVI (66) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na rok 2020 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON” – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rogale gmina Banie Mazurskie, składającej
  się z działki nr 37/9 o pow. 0,0084 ha – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, składającej się z działki
  nr 1094/3 o pow. 0,0039 ha – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 miasto Gołdap przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 – 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2021 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku
   referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  4. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statku lub innych obiektów pływających na 2021 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  8. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  9. budowy międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica – referuje Starosta Gołdapski,
 8. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2021 r. – referuje Starosta Gołdapski.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.                                                            

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska