XLVI (46) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLVI (46) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 29 grudnia  2021 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV (45) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 – 2037 oraz Budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2022 z uwzględnieniem autopoprawki :
  1. opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022– 2037 i projekcie budżetu powiatu na rok 2022 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022– 2037, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok i projektu budżetu powiatu na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037,
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2037,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku,
  6. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statku lub innych obiektów pływających na 2022 rok,
  7. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2022 r.,
  8. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2022 rok,
  9. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2022,
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi,
  11. rozpatrzenia petycji mieszkańców Gołdapi i Powiatu Gołdapskiego dotycząca utrzymania pełnej działalności Oddziału Pediatrycznego w GoldMedica Sp. Z o.o. w Gołdapi.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 14. Sprawy różne.
 15. Wolne wnioski.
 16. Głos wolny.
 17. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., 920 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk