XLVI (46) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLVI (46) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 maja 2020 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLIV (44), XLV (45) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1336/1 o pow. 0,2621 ha, położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 4829 N – Osiedle I – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Rozpatrzenie wniosku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania „Ekologia cudem jest…” do dnia 30 października 2020 r. – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
 5. Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich w sprawie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. „Organizacja XXXII Biegu Ulicznego” do dnia 30 listopada 2020 r. – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2020 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
  2. przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi w spółkę kapitałową – referuje Wicestarosta Powiatu Gołdapskiego,
  3. przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska