XLIX (49) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XLIX (49) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 26 kwietnia 2022 roku o godz. 13:00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLV (45), XLVI (46), XLVII (47), XLVIII (48) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2021 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2021 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2021 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Gołdapskiego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 9. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022  – referuje Główny specjalista  ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu na rok 2022– referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia petycji i stworzenia przez Powiat Gołdapski samorządowego programu „KIEROWCA 500+”– referuje Przewodnicząca Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
 12. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gołdapi i Powiatu Gołdapskiego dotycząca utrzymania funkcjonowania i rozwoju działalności szpitala w Gołdapi prowadzonego przez GoldMedica Sp. z o.o. – referuje Przewodnicząca Komisja Skarg Wniosków
  i Petycji.
 13. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski.
 16. Wnioski Komisji.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

WicprzewodniczącKomisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Grażyna Senda