XLIV (64) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLIV (64) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 12 listopada 2020 roku o godz. 1330
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LV (55), LVI (56), LVII (57), LVIII (58), LIX (59), LX (60), LXII (62) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (VI)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
   w Gołdapi
  2. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2021 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska