XLIV (44) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLIV (44) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 22 kwietnia 2020 roku o godz.9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLII (42), XLIII (43) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2019 roku.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2019-31.12.2019 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2019 rok w porównaniu do roku 2018.
 6. Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2020.
 7. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2019.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2019.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2019.
 10. Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2019.
 11. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Gołdapskiego.
 12. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 13. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2020 roku,
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok  2019
 15. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
  2. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Kętrzyńskiemu,
  3. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku,
  4. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2020.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska