XLIII (43) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XLIII (43) posiedzenie:

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

w dniu 25 stycznia 2022 roku o godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII (42) posiedzenia Komisji.

4. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – referuje Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w roku  2021 – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu.

6. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2021 – referuje Przewodniczący/a Komisji Stałych Rady Powiatu.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2021 – referuje Sekretarz Powiatu.

8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Powiat Gołdapski w 2021 r. – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.

9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

  1. delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa
   i Porządku w Powiecie Gołdapskim – referuje Starosta Gołdapski,
  2. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi
   na 2022 rokreferuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.

10. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych
na realizację wyżej wymienionego zadania – referuje Przewodnicząca Komisja Skarg Wniosków i Petycji.

11. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny” – referuje Przewodnicząca Komisja Skarg Wniosków i Petycji.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Wnioski Komisji.

15. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski