XLII (42) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XLII (42) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 28 grudnia 2021 roku o godz. 14:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLI (41) posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii Komisji Stałej Rady Powiatu o Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 – 2037 z uwzględnieniem autopoprawki – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Wypracowanie opinii Komisji Stałej Rady Powiatu o budżecie powiatu na rok 2022 z uwzględnieniem autopoprawki – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  4. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statku lub innych obiektów pływających na 2022 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  5. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2022 r. – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  6. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2022 rok- referuje Przewodnicząca Rady Powiatu,
  7. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2022 – referuje Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu.
  9. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  10. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gołdapi i Powiatu Gołdapskiego dotycząca utrzymania pełnej działalności Oddziału Pediatrycznego w GoldMedica Sp. Z o.o. w Gołdapi – referuje Przewodnicząca Komisja Skarg Wniosków i Petycji
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Wnioski Komisji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
 Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski