XLI (41) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLI (41) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 lutego 2020 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie planu naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 – referują Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi .
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2019 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi,
  2. przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020 – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych wg planu kontroli 2019 r. – referuje Sekretarz Powiatu.
 5. Zatwierdzenie Planu kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2020 r. – referuje Sekretarz Powiatu.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w roku 2019 – referuje Sekretarz Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska