XL (40) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XL (40) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX (39) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
 7. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania  bezrobociu w I półroczu 2021 roku.
 8. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim.
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności ( droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi”.
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037.
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2021.
  6. odwołania Zarządu Powiatu w Gołdapi z powodu nieudzielenia wotum zaufania.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Głos wolny.
 18. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk