XIX (19) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XIX (19) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 16.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XVI (16), XVII (17), XVIII (18) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Informacja dotycząca funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi.
 8. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z. o.o. w Gołdapi.
 9. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2019.
 10. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w roku 2019.
 11. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2019.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2019.
 13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2019 r.
 14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko,
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020.
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Zapytania Radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 19. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 20. Sprawy różne.
 21. Wolne wnioski.
 22. Głos wolny.
 23. Zamknięcie obrad.

  

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

   

 Przewodnicząca Rady Powiatu

 Anna Falińska