XIX (19) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XIX (19) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 maja 2018 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XVI (16), XVII (117) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert
  na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2019 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nabycie przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skajzgiry gmina Dubeninki przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. nabycie przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek : 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, położonej w mieście Gołdap przy ul. Lipowej – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  5. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2018 – referuje Starosta Gołdapski,
  6. przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2018 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przyznania liczby punktów za spełnienie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na pierwszym etapie naboru do Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista Edukacji,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2018 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  3. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie bilansu skonsolidowanego Powiatu Gołdapskiego za rok 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.            

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska