XIV (14) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XIV (14) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 1330
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2018 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi,
  2. wyrażenia opinii na temat zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmiany „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2019 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. uwzględnienia gminy Gołdap w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+”- referuje Starosta Gołdapski,
  3. rozpatrzenia petycji mieszkańca Powiatu Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg, Petycji i Wniosków.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

                                                                                   

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska