XIV (14) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na XIV (14) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 1600

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XII (12), XIII (13) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2019 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2019 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi.
 6. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
  10.Wnioski Komisji.
  11. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., 511 z późn. zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski