XIII (13) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XIII (13) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 marca 2019 roku o godz. 0730
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z X (10), XI (11), XII (12) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2018 roku – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie Lękajcie się”.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.07.2018-31.12.2018 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2018 rok w porównaniu do roku 2017 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2019 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2019 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2018 r. – referuje Skarbnik Powiatu,
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2018 – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  2. powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2019 – referuje Sekretarz Powiatu,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
 10. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu za 2018 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2019 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                                   

Starosta Gołdapski
Marzanna Marianna
Wardziejewska