XII (12) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na XII (12) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 1600

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X (10) i XI (11) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gołdapskiego od dnia 1 września 2019 roku – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  2. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  3. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  4. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  5. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu.
  8. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
  9. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych – referuje Wicestarosta Gołdapski.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Wnioski Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

/-/ Marek Kuskowski