XI (11) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XI (11) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
   w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 1600 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z IX (9), X (10) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
  oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gołdapskiego od dnia 1 września 2019 roku.
  2. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
  3. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi.
  4. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi .
  5. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku.
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034.
  8. zmian budżetu powiatu w roku 2019.
  9. przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącej i członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi.
  10. przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi.
  11. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi.
  12. wyboru zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi.
  13. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Wolne wnioski.
 15. Głos wolny.
 16. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Anna Falińska