XI (11) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XI (11) posiedzenie
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 12.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – referują Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi .
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w roku 2018 – referuje Sekretarz Powiatu.
  5. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych wg planu kontroli 2018 – referuje Sekretarz Powiatu.
  6. Zatwierdzenie Planu kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2019 r.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska