XCIX (99) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCIX (99) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 07.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XCVI (96), XCVII (97), XCVIII (98) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia aktualizacji i zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na 2021 r. – Dyrektor Domu Św. Faustyny Nie lękajcie się.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia aktualizacji i zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na 2022 r. – Dyrektor Domu Św. Faustyny Nie lękajcie się.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenie trwałego zarządu do nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 671/4 o pow. 0,0262 ha, 671/12 o pow. 0,4829 ha oraz 671/13 o pow. 0,7534 ha, położonej w obrębie 2 miasta Gołdap – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria przyszłości” – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 – 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2022 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statku lub innych obiektów pływających na 2022 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  3. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2022 r. – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 1. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2022 r. – referuje Starosta Gołdapski.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska