XCII (92) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCII (92) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 13 października 2020 roku o godz. 830
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XC (90), XCI (91) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części oznakowania dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale znakami informującymi o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t. – referuje Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  2. rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadaniareferuje Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
  4. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2020/2021 referuje Specjalista ds. edukacji.
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 referuje Skarbnik Powiatu.
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2021- referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska