X (10) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na X (10) posiedzenie

Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

w dniu 17 maja 2019 roku o godz. 1430

 

       Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej GoldMedica Sp. z o. o. na zakup sprzętu medycznego – defibrylator – z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi – referuje Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w km 1+880” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Komisja

Planowania, Budżetu, Finansów,

Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia,

Oświaty i Polityki Społecznej

 

Marek Kuskowski