VIII (8) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad VIII (8) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 16 stycznia 2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z VII (7) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2018 r. – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2018 – referuje Sekretarz Powiatu Gołdapskiego.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2019 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. zmiany „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  3. stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu do rozpatrzenia skargi – Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdapi,
  4. zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Statutowej,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2018 roku – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.         

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska