VII (7) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad VII (7) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu  09 stycznia  2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z III (3), IV (4), V (5), VI (6) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2019 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
   ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa mostu (JNI-30004068) w ciągu drogi powiatowej nr 1936N
  w kilometrze 1+880″ – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                    Starosta Gołdapski

 

                                                                                 Marzanna Marianna    
                                                                                       Wardziejewska