VI (6) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad VI (6) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu  19 grudnia  2018 roku o godz. 1000
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu,
    2. wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna Wardziejewska