V (5) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad V (5) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 18 czerwca 2024 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenia wniosku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w giminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2024 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Sekretarz Powiatu.
 3. Rozpatrzenia wniosku w sprawie wygaszenie trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 566/1 o pow. 0,0042 ha, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 566/1 o pow. 0,0042 ha, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2024 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi;
  2. przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej;
  3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubeninki na zadanie pn.: „Żytkiejmy sękaczem stoją- zmaterializowanie symbolu w centrum wsi” – referuje Sekretarz Powiatu;
  4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu;
  5. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 – referuje Skarbnik Powiatu;
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024–2039 – referuje Skarbnik Powiatu;
  7. zmian budżetu powiatu na rok 2024– referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.

 

STAROSTA

Krzysztof Tomasz
Kazaniecki