LXXXVIII (88) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXVIII (88) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 18 sierpnia 2021 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXXV (85), LXXXVI (86), LXXXVII (87) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2021 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 897/3 o pow. 0,0045 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, położonej w obrębie Będziszewo gmina Dubeninki – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  3. ustalenia stawek odpłatności za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz cen za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w roku szkolnym 2021/2022 – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
  4. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi – referuje Wicestarosta,
  5. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi – referuje Wicestarosta,
  6. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. rozłożenia na raty zobowiązania uczestniczki projektu „Własna firma w EGO” realizowanego przez Powiat Gołdapski w ramach Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Sekretarz Powiatu.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/2 o pow. 2,2933 ha, położonej w obrębie Juchnajcie gmina Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 1815 N – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 897/3 o pow. 0,0045 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00006130/3. – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022”- referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności ( droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska