LXXXVII (87) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LXXXVII (87) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 lipca 2021 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka drogi powiatowej – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zobowiązania – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2021 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Mocodawcy – Powiatu Gołdapskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do złożenia Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

wz. Starosty

Andrzej Ciołek
Wicestarosta