LXXXV (85) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXV (85) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXIX (79), LXXX (80), LXXXI (81), LXXXII (82), LXXXIII (83), LXXXIV (84) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2021 – referuje Sekretarz Powiatu,
  4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  5. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska