LXXVII (77) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXVII (77) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 17 marca 2021 roku o godz.8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXIV (74), LXXV (75), LXXVI (76) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi kwotą 25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej” – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2020 roku – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2020-31.12.2020 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”– referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok w porównaniu do roku 2019  – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 8. Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2021 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 897/2 o pow. 0,6496 ha, położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 4801N (ul. Armii Krajowej) – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenie trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1336/3 o pow. 0,0075 ha, położonej w Gołdapi na Osiedlu I – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 1336/3 o pow. 0,0075 ha, położonej w Gołdapi na Osiedlu I – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  2. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2020 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 13. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Starszy specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 14. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu za 2020 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska